Najwyższa Izba KontroliW związku z wynikami kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Wałbrzycha w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi z udziałem większościowym Skarbu Państwa, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu, skierowała zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.

W wystąpieniu pokontrolnym można przeczytać:

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie nie dostosowanie sposobu gospodarowania nieruchomościami z Zasobu Gminy, przekazanymi w dzierżawę Spółce „Zamek Książ”, do wymogów ustawy o gospodarce nieruchomościami, w związku z odstąpieniem od realizacji wniosku po kontroli NIK z 2009 r.

Poniżej załączamy link do cytowanego wystąpienia pokontrolnego.

http://bip.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,11871.html

Rzecznik Delegatury NIK we Wrocławiu