Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowiskoNa stronie um.walbrzych.pl pojawiło się zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko.

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to dokument o znaczeniu strategicznym. Wskazuje się w nim działania prowadzące do transformacji wszystkich sektorów gospodarki, której efektami mają być: redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych  i redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

PGN ma na celu również wzmacnianie działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń (m.in.: pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu).