Stosownie do postanowień rozporządzenia ministrów: spraw wewnętrznych i ministra obrony narodowej z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r. (Dz. U. 2013, poz. 1491), jak co roku, zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na terenie Wałbrzycha – w dniach od 01 kwietnia do 28 kwietnia 2014 r.Powiatowa Komisja Lekarska Wałbrzych Miasto pracować będzie w Wałbrzychu przy ul. Matejki 3, II piętro. Telefon kontaktowy do komisji kwalifikacji wojskowej k. 519693042.

1. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2014 roku podlegają mężczyźni:

  • urodzeni w 1995 roku,

  • urodzeni w latach 1990-1994 – jeżeli nie określono dotąd ich zdolności do czynnej służby wojskowej,

  • osoby urodzone w latach 1993-1994, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

  • osoby które ukończyły 18. rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie orzeczono im dotąd  kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

oraz

  • kobiety urodzone w latach 1990—1995, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji.

2. Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy zobowiązana jest przedstawić dla potrzeb ewidencji woskowej następujące dokumenty:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

  • posiadaną dokumentację medyczną,

  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,

  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub fakt pobierania nauki.

3. Osoba, która z ważnych przyczyn (np. z powodu składania egzaminu maturalnego) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie zobowiązana jest bezwzględnie ustalić nowy termin zgłoszenia się z przedstawicielem gminy – telefon kontaktowy 74/ 6655359, 74/ 6655280 lub telefon komórkowy 519693042.

4. W razie nieusprawiedliwionego nie zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej, Prezydent Miasta ma obowiązek nałożyć na tę osobę grzywnę albo zarządzić przymusowe jej doprowadzenie do kwalifikacji wojskowej przez Policję.