KONKURS ARCHITEKTONICZNO – ARTYSTYCZNY jednoetapowy na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej – obszaru ul. Wrocławskiej i Al. de Gaulle`a – rejon ul. Wilczej i ul. Pogodnej w Wałbrzychu.

 

Celem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej, tym samym wyłonienie najlepszej koncepcji pod względem funkcjonalnym, estetycznym założenia przestrzennego dla obszaru ulicy Wrocławskiej i Alei de Gaulle´a – rejon ul. Wilczej i Pogodnej w Wałbrzychu – stosownie do załącznika do niniejszego Regulaminu – z uwzględnieniem charakteru i rangi miejsca – tym samym przekształcenie terenu objętego konkursem w przestrzeń publiczną o wysokiej jakości zagospodarowania, położonej w istotnej dla budowania marki Wałbrzycha lokalizacji.

 

Konkurs architektoniczno-artystyczny na wjazd do Wałbrzycha

 

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie koncepcji zagospodarowania ww. terenu oraz dla autora zwycięskiej pracy – opracowanie dokumentacji technicznej I etapu tj. zagospodarowania ronda w pasie drogi nr 35 przy ul. Wrocławskiej i realizacja w jego terenie instalacji artystycznej (jako dominanty plastycznej), tak aby powstała instalacja artystyczna (przestrzenna) pełniła funkcję zapraszającą do wjazdu do Wałbrzycha. Ma ona odzwierciedlać historię, dzień dzisiejszy, plany, rozwój, (aspiracje) Miasta i jego mieszkańców.

 

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie

Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie należy składać w terminie do dnia 09.04.2014r., do godziny 15.00.

Składanie prac konkursowych

Prace Konkursowe należy składać do dnia 13.06.2014r, do godz. 10:00.

Rozstrzygnięcie Konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu przewiduje się najpóźniej do dnia 31 lipca 2014r.

Termin realizacji umowy

Opracowania projektowe należy wykonać w terminie około 1 miesiąca od dnia podpisania umowy (do szczegółowego określenia w umowie). Wykonanie zagospodarowania terenu ronda wraz z montażem instalacji artystycznej na rondzie określa się najpóźniej na dzień 31.11.2014r.

Sąd Konkursowy

Oceny złożonych prac konkursowych oraz wyboru najlepszych, dokona Sąd Konkursowy w składzie:

1. Robert Szymala – Urbanista Miejski – Przewodniczący Sądu Konkursowego,

2. Lech Walusiak – Architekt Miejski – Zastępca Przewodniczącego,

3. Krzysztof Szewczyk – Członek Sądu Konkursowego,

4. Krzysztof Jędrzejec – Plastyk Miejski – Członek Sądu Konkursowego

W razie potrzeby Sąd Konkursowy może zasięgnąć opinii na temat złożonych prac konkursowych u ekspertów powołanych przez Przewodniczącego Sądu Konkursowego.

Kryteria oceny prac konkursowych

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

– koncepcja zagospodarowania obszaru opracowania – waga 50%

(Atrakcyjność i funkcjonalność zagospodarowania terenu, sposób nawiązania do otoczenia i kontynuacji zabudowy, ukształtowanie przestrzeni publicznej),

– instalacja artystyczna (forma dominanty plastycznej)- waga 40%

(Atrakcyjność formy plastycznej, sposób nawiązania do otoczenia, ukształtowanie przestrzeni publicznej, trwałość i odporność na eksploatację w wielkomiejskich warunkach, czytelność ideowa, wielowartościowość i głębia przekazu, przeprowadzenie ponadczasowej narracji)

– EKONOMIA – waga 10%

(Umiejętność dostosowania siły wyrazu do zastosowanych środków)

Nagrody

Organizator Konkursu przewiduje przyznanie następujących nagród:

– Pierwsza nagroda, w wysokości 4.000 złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektu I etapu zagospodarowania ronda i realizację instalacji artystycznej.

– Druga nagroda, w wysokości 3.000 złotych.

– Trzecia nagroda w wysokości 1.000 złotych.

Maksymalny planowany koszt wykonania prac realizacyjnych I etapu na podstawie pracy konkursowej wynosi 42 000 zł. brutto.