Ministerstwo Finansów przyznało 5 mln zł dotacji celowej z budżetu państwa na dodatkowe prace w ramach rewitalizacji Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

 

To bardzo dobra wiadomość. Stara Kopalnia to obecnie największa prowadzona w Wałbrzychu inwestycja. To projekt na skalę europejską. Dofinansowanie ze środków UE nie zabezpiecza wykonania wszystkich prac. Ranga i rozmach tej inwestycji wymaga dodatkowych pieniędzy, które konsekwentnie pozyskujemy ze źródeł zewnętrznych – mówił Prezydent Wałbrzycha, Roman Szełemej.

 

Przyznane przez ministerstwo środki zostaną wydane na wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizację budynku sztygarówki na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia. W ramach ścieżki dydaktycznej przygotowania zostanie przestrzeń warsztatowa i eksperymentalna. W pracowniach na zasadzie mistrz-uczeń przekazywane będą informacje o ginących zawodach. W ramach kompleksu warsztatowego stworzone zostaną pracownie tapicerskie, meblarskie, stolarni. Wykonany zostanie nowy obiekt pn.„Muzeum Geologii” (budynek nr 18) do pełnienia funkcji muzealno-wystawienniczej, będącego elementem ścieżki dydaktycznej.

 

W budynku parterowym o pow. 280 m2 znajduje się łącznik z istniejącą sztolnią kopalnianą. Budynek stworzy szczelne wejście do przestrzeni podziemnej. Główna oś budynku inspirowana będzie korytarzem kopalni zawierając otwartą przestrzeń wystawienniczą. Większość kubatury budynku umieszczona zostanie w skarpie pod projektowanym parkiem. Klin wykonany w skarpie, umożliwi wejście w głąb wykopu, w którym zaobserwować będzie można warstwy z jakich składa się ziemia. Prezentacja będzie miała charakter naukowo-edukacyjny nowocześnie ukazując przekrój geologiczny ziemi.

 

Dodatkowo przebudowany zostanie budynek „Sztygarówki” (budynek nr 15) o pow. 1100 m2 na potrzeby Centrum Informacyjnego Starej Kopalni (Welcome Center). W obiekcie będzie się znajdował hall wejściowy/foyer – przestrzeń wielofunkcyjna przeznaczona do obsługi wycieczek, warsztatów.

 

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia obejmuje ok. 4 ha terenów, na których znajduje się 16 budynków wpisanych do rejestru zabytków. Gmina Wałbrzych pozyskała dofinansowanie ze środków RPO Infrastruktura i Środowisko Działanie 11.1 Ochrona i Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego na realizację projektu pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia. Przewiduje realizację prac budowlanych w obrębie 11 zabytkowych budynków STAREJ KOPALNI, rekultywację placów i przestrzeni publicznych, na których zlokalizowane zostaną eksponaty muzealne i elementy małej architektury.

 

W ramach planowanej koncepcji zagospodarowania terenu udostępniona zostanie podziemna trasa turystyczna, w której eksponowane będą wielkogabarytowe pompy, wentylatory, systemy instalacyjne, transport podziemny itp. Wartość zadania wynosi 52.575.622,14 zł (dofinansowanie: ze środków UW wynosi 68,08%). Projekt zakończony zostanie w 2014 r.