www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

premiera: Miasto Duchów

29.05.2013 r.

Już 2 czerwca o godz. 21.00 w Amfiteatrze na placu Teatralnym od­bę­dzie się pre­miera spek­taklu MIASTO DUCHÓW Piotra Rowickiego w re­ży­serii Arkadiusza Buszko. Spektakl re­ali­zo­wany jest w ko­pro­dukcji Teatru i Gminy Wałbrzych, a pa­tronat nad nim objął Prezydent Miasta Wałbrzycha – dr Roman Szełemej.

 

 

MIASTO DUCHÓW to wi­do­wisko ple­ne­rowe. Wezmą w nim udział za­równo ak­torzy Teatru, jak i ama­torzy zaj­mu­jący się sztuką ulicz­nego per­for­mansu, zo­ba­czymy TEATR OGNIA, POKAZ ŚWIATŁA i praw­dziwą MISS NOWEGO JORKU. Tego wie­czoru w Amfiteatrze po­jawią się wszystkie duchy Dolnego Śląska, w tym duch Księżnej Daisy i trzeba bę­dzie od­wołać się do po­mocy sił nad­przy­ro­dzo­nych, by się od nich uwolnić!

miasto duchow