www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Do woja marsz!

31.03.2013 r.

Urząd Miejski w Wałbrzychu informuje, że w terminie od 2 kwietnia do 30 kwietnia 2013r. na terenie miasta Wałbrzycha przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa. Odbędzie się w w budynku Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Matejki 3 (parter – pokoje nr 1,2,3,4).

 

 

Do kwalifikacji wojskowej, zgłaszają się n/w osoby, które mają pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące na terenie miasta Wałbrzycha.

 

1. Obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni :

 

urodzeni w 1994r ,

 

 

mężczyźni urodzeni w latach 1989-1993, którzy dotychczas nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej

 

2. Do stawienia się przed powiatową komisją lekarską wzywa się osoby urodzone w roku 1992-1993, którzy zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej oraz osoby, które złożyły wniosek o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej

 

3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn, którzy ukończyli 18 lat życia i zgłosili się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

4. Do poboru wzywa się kobiety urodzone w latach 1989-1994 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2012/2013 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

 

 

Przypominamy, że osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, zobowiązana jest przedstawić dla potrzeb ewidencji wojskowej, następujące dokumenty:

 

Wezwanie do kwalifikacji wojskowej;

 

Aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;

 

Dokument stwierdzający poziom wykształcenia (świadectwo ukończenia szkoły) lub zaświadczenie o pobieraniu nauki;

 

Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

 

Posiadane – aktualne – dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia

 

 

Osoba, podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z ważnych przyczyn nie będzie mogła stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie, zobowiązana jest zgłosić to przedstawicielowi Gminy i ustalić z nim nowy termin zgłoszenia.

 

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania KryzysowegoUrzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Kopernika 2 (III piętro pokój nr 321, 322) – od n/w osób:

 

– Wiesław Basa – Kierownik BZK tel. 74/ 6655283

 

– Wanda Tomiczek – podinspektor BZK tel. 74/ 6655359