www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

XLVI sesja Rady Miejskiej

27.03.2013 r.

PORZĄDEK OBRAD XLVI sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VI kadencji, która odbędzie się 28 marca 2013 roku godz. 9:00 w punktach:

 

Otwarcie obrad.

 

Uroczyste wręczenie tytułu „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha” Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu.

 

Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

 

Wnioski do porządku obrad.

Informacja Prezydenta Miasta o podjętych i prowadzonych działaniach pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Wałbrzycha.

 

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/358/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2038.

 

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 roku. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok.

 

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/314/12 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację prac projektowych dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Strzegomskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka-11 Listopada w mieście Wałbrzych”.

 

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przejęcia od Gminy Głuszyca zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

 

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przejęcia od Gminy Boguszów-Gorce zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

 

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przejęcia od Gminy Mieroszów zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

 

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przejęcia od Gminy Czarny Bór zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

 

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 r. Nr XL/348/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.

 

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 r. Nr XL/346/2012 w sprawie podziału gminy na sektory odbierania odpadów komunalnych.

 

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Gminie Wałbrzych na rok szkolny 2012/2013.

 

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wałbrzych w 2013 roku”.

 

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/340/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Wałbrzycha na lata 2009-2015.

 

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2015.

 

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny

i Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2015.

 

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

 

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku .

 

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały nr XLI/371/12 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2013 rok.

 

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyznania nagród Rady Miejskiej Wałbrzycha za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2012 rok.

 

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Wałbrzycha.

 

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

 

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2012 rok.

 

Sprawozdanie za rok 2012 z realizacji „Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych dla miasta Wałbrzycha”.

 

Sprawozdanie z realizacji w 2012 roku „Programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Wałbrzycha na lata 2009 – 2013”.

 

Sprawozdanie za rok 2012 z realizacji „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla miasta Wałbrzycha na lata 2011-2015.

 

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla gminy Wałbrzych.

 

Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

 

Odpowiedzi na zapytania.

 

Wnioski oraz oświadczenia radnych.

 

Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.

 

Zamknięcie obrad.