www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Powołano Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych

6.03.2013 r.

22 lutego 2013 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha powołał Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w składzie:

 

Urszula Polowy – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Wałbrzychu.

Lilianna Irzyk – Polski Związek Głuchych Koło w Wałbrzychu.

Beata Radwańska – Zieleń – Olimpiady Specjalne Polska -Dolnośląskie Sekcja „Jeżyki” w Wałbrzychu.

Dorota Staniszewska – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu.

Janina Turicka – podinspektor w Biurze Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu.

Rada jest organem opiniodawczo – doradczym Prezydenta Miasta.

 

Do jej zakresu działania należy:

 

inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;

opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

ocen realizacji programów;

opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod katem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Rada powoływana przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha na kadencję 4 lat. Członkowie Rady pełnią swoją funkcję społecznie. 4 marca 2013 wybrano Prezydium Rady. W głosowaniu jawnym przewodniczącą została Janina Turicka, Wiceprzewodniczącą Urszula Polowy, Sekretarzem Dorota Staniszewska.