www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

XLV – sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha

25.02.2013 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha – Maria Anna Romańska  informuje, iż 28 lutego 2013 roku o godz. 9: 00 w Sali Witrażowej Ratusza, odbędzie się XLV – sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

 

 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XLIII i XLIV sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Informacja Prezydenta Miasta o podjętych i prowadzonych działaniach pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Wałbrzycha.

5. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały nr XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 roku. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok.

 

6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dofinansowania i przystąpienie Gminy Wałbrzych do realizacji projektu o nazwie „Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu – etap I (Ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego)” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zgłoszenia kandydata na członka do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wałbrzychu.

8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Bolesława Chrobrego-Kolejowej w Wałbrzychu.

9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Warszawskiej-Grzybowej w Wałbrzychu.

10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Wieniawskiego-Ogrodowej w Wałbrzychu.

11. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych.

12. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzych w sprawie zamiaru połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 im. Marii Konopnickiej w Wałbrzychu, przy ulicy 1 Maja 105 z Publicznym Gimnazjum nr 4 w Wałbrzychu, przy ulicy 1 Maja 105 w Gminny Zespół Szkół.

13. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/339/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

14. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wałbrzycha.

15. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia od Powiatu Wałbrzyskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

16. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha”.

17. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Wspólnoty Samorządowej „Podzamcze”.

18. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Wspólnoty Samorządowej „Piaskowa Góra”.

19. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Wspólnoty Samorządowej „Śródmieście”.

20. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Wspólnoty Samorządowej „Nowe Miasto”.

21. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Wspólnoty Samorządowej „Stary Zdrój”.

22. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Wspólnoty Samorządowej „Biały Kamień, Konradów”.

23. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Wspólnoty Samorządowej „Sobięcin, Gaj”.

24. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Wspólnoty Samorządowej „Podgórze, Nowy i Stary Glinik”.

25. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Wspólnoty Samorządowej „ Szczawienko, Książ”.

26. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Wspólnoty Samorządowej „Rusinowa, Kozice”.

27. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Wspólnoty Samorządowej „Lubiechów”.

28. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/171/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 października 2011 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

29. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

30. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

31. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

32. Wolne wnioski.

33. Oświadczenia.

34. Zamknięcie obrad.