www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Teatr z dotacjami Ministra Kultury

14.02.2013 r.

Trzy wnioski zło­żone przez Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu otrzy­mają w 2013 roku do­dat­kowe fi­nan­so­wanie w ra­mach pro­gramów ope­ra­cyj­nych Ministra Kultury. Będą to: XI Wałbrzyskie Fanaberie Teatralne, pro­jekt „Wałbrzych: Żad­nych Herosów – 50. Sezon Teatru Dramatycznego” oraz roz­bu­dowa in­fra­struk­tury słu­żącej po­kazom ple­ne­rowym „Światło na place”. Łączna suma do­tacji wy­nosi 210 ty­sięcy złotych.