www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Specjalna sesja Rady Miasta dotycząca Aqua-Zdroju

30.01.2013 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha – Maria Anna Romańska informuje, iż 31 stycznia 2013 roku o godz. 1500 w sali witrażowej ratusza, odbędzie się XLIV – sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha.

 

 

PORZĄDEK OBRAD

 

 

1.Otwarcie Obrad

2.Wnioski do porządku Obrad

3.Informacja Prezesa Spółki Celowej AQUA Zdrój na temat przebiegu budowy Centrum Turystyczno-Sportowego „AQUA-ZDRÓJ” przy ul. Ratuszowej, a w szczególności co do:

1)przyczyn nie udzielenia gwarancji zapłaty żądanej przez Wykonawcę;

 

2)wyrażenia zgody na wydłużenie terminów realizacji Przedmiotu Umowy w kontekście późniejszego naliczenia kar umownych za opóźnienia;

3)wysokości , sposobu i podstaw obciążenia Wykonawcy karami umownymi za opóźnienia i z tytułu odstąpienia od Umowy;

4)przyczyn bezprzetargowego wyboru Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. dla sporządzenia inwentaryzacji końcowej ;

5) przyczyn braku odbioru od Wykonawcy robót przerwanych i zakończonych do dnia odstąpienia od Umowy;

6)przyczyn braku zapłaty za prace zrealizowane przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od Umowy,

7)przyczyn braku zapłaty na rzecz podwykonawców w zakresie odpowiedzialności solidarnej Spółki w kontekście obietnic składanych podwykonawcom, w tym publicznie, począwszy od września 2012 r.;

8)informacja na temat źródeł i sposobów dalszego finansowania Inwestycji w kontekście kolejnych przetargów, oraz narastających roszczeń dotychczasowego Wykonawcy i podwykonawców;

9)informacji o stanie spraw sądowych związanych z realizacją Inwestycji. oraz co do prognoz dotyczących obciążeń Spółki z tytułu odsetek za opóźnienie i kosztów postępowań sądowych;

1.Dyskusja z udziałem osób z poza Rady Miasta – przedstawicieli Wykonawców i Podwykonawców robót .

2.Stanowisko Właściciela Spółki AQUA Zdrój – Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie uregulowania należności i zobowiązań inwestora wobec Wykonawców i podwykonawców robót

3.Interpelacje i zapytania

4.odpowiedzi na interpelacje i zapytania

5.Wolne wnioski

6.Zamkniecie Obrad