www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Szkolenia skrojone na miarę przedsiębiorstwa

28.01.2013 r.

Niemal 200 firm z subregionu wałbrzyskiego może skorzystać z bezpłatnego wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach projektu „Konkurencyjna firma z Dolnego Śląska”. Projekt zakłada udzielenie wsparcia 190 przedsiębiorcom, w tym 130 mikroprzedsiębiorcom (również osobom samozatrudnionym) i przeszkolenie ponad 1000 pracowników. Zasady udziału w projekcie oraz korzyści z niego płynące przedstawiono na spotkaniu informacyjnym, które odbyło się 14 stycznia br. w hotelu Qubus w Wałbrzychu.

 

 

Pierwszym etapem wsparcia jest bezpłatna analiza luk kompetencyjnych przedsiębiorstwa, które zgłosi się do projektu. W ramach analizy doradca określi pozycję firmy na rynku względem konkurencji, a także wskaże mocne strony i obszary wymagające rozwoju czy wzmocnienia. Kolejny krok to określenie potrzeb szkoleniowych firmy. To innowacyjne podejście do kwestii szkoleń pracowników oznacza, iż doradca, wspólnie z przedsiębiorcą, ustali dokładnie jakie szkolenia są potrzebne jego pracownikom, aby mogli szybko i efektywnie wykonywać powierzone im zadania. Analiza może zostać przeprowadzona w siedzibie biura projektu bądź na terenie firmy. Czas badania będzie dostosowany do wielkości, profilu i potrzeb firmy – może obejmować od jednego do kilku spotkań. Analiza ta jest bezpłatna i konieczna, aby skorzystać ze szkoleń i doradztwa.

Firmy biorące udział w projekcie nie ponoszą kosztów z tym związanych, a dzięki dofinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego, mogą zyskać wsparcie o wartości rynkowej do 70 tys. zł. Szkolenia dobrane będą na podstawie wyników analizy luk kompetencyjnych firmy oraz analizy potrzeb szkoleniowych pracowników. Harmonogram szkoleń ustalany będzie każdorazowo we współpracy z przedsiębiorcami, a miejsce ich organizacji to teren subregionu wałbrzyskiego.

 

 

Projekt „Konkurencyjna firma z Dolnego Śląska” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu wałbrzyskiego: powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego i ząbkowickiego. Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go pocztą do Biura Projektu (SEKA S.A./oddział Wrocław, ul. Kaszubska 8, 50-214 Wrocław). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.konkurencyjnafirma.com.pl