www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

XL Sesja Rady Miejskiej

22.11.2012 r.

29-go listopada 2012 roku o godz. 9: 00 w Sali Witrażowej Ratusza, odbędzie się XL– sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad.

2. Złożenie gratulacji Monice Kobylarz – srebrnej medalistce IV finału Mistrzostw Europy kadetek i juniorek w boksie.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

4. Wnioski do porządku obrad.

5. Informacja Prezydenta Miasta o podjętych i prowadzonych działaniach pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Wałbrzycha.

6. Informacja dotycząca Miejskiego Programu Budownictwa Komunalnego.

7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/194/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2012-2038.

8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2012 rok Nr XXIII/195/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 roku.

9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

11. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

12. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

13. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.

14. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2008 – 2015.

15. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dofinansowania i przystąpienie Gminy Wałbrzych do realizacji projektu o nazwie „Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

16. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego Nr 10 w Wałbrzychu przy ul. Sosnowej 25A i zmiany jego Aktu Założycielskiego.

17. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych.

18. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

19. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Warszawskiej-Grzybowej w Wałbrzychu.

20. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Sosnowej-Warszawskiej-Grzybowej w Wałbrzychu.

21. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych.

22. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie podziału gminy na sektory odbierania odpadów komunalnych.

23. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

24. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.

25. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

26. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

27. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

28. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji.

29. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów (punktów) gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Wałbrzych.

30. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wałbrzych w roku szkolnym 2011/2012.

31. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz Prezydenta Miasta z analizy oświadczeń majątkowych dokonanej przez podmioty uprawnione.

32. Informacja z realizacji Zarządzeń i Dyspozycji Prezydenta Miasta Wałbrzycha za miesiąc październik 2012 roku.

33. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

34. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

35. Wolne wnioski.

36. Oświadczenia.

37. Zamknięcie obrad.