www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Dwa spektakle Teatru Dramatycznego w ogólnopolskim konkursie

19.11.2012 r.

Spek­takle O DOBRU Pawła Demirskiego w re­ży­serii Moniki Strzępki oraz KRÓLOWA ŚNIEGU w reżyserii Michała Borczucha, zrealizowane przez Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu zo­stały za­kwa­li­fi­ko­wane do pierw­szego etapu 19. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

Jury kon­kursu swoją de­cyzję pod­jęło po za­po­znaniu się z tek­stami au­tor­stwa Pawła Demirskiego oraz Aśki Grochulskiej i Michała Borczucha. W ubie­gło­rocznej edycji w ści­słym fi­nale Konkursu zna­lazł się spek­takl ŚWIADECTWA WZLOTU (…) UPADKU ANTKA KOCHANKA, w reż. Sebastiana Majewskiego.