www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Bezpieczne piątki w PG3

12.11.2012 r.

Po raz kolejny w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Wałbrzychu odbyło się spotkanie w ramach programu profilaktycznego „Bezpieczne Piątki” realizowanego przez Szkolną Formację Obrony Cywilnej pod opieką p. Szczepana Dębowskiego. Tym razem prelegantami byli przedstawiciele Straży Miejskiej Gminy Wałbrzych. Inspektor Norbert Landzberg i Starszy Strażnik Adela Łuc omówili główne założenia istnienia Straży Miejskiej tj. utrzymywanie porządku publicznego i bezpieczeństwa ludzi. Omówione zostały zagadnienia dotyczące zarówno zakresu terytorialnego funkcjonowania Straży Miejskiej jak i formy działań prewencyjnych i dyscyplinujących. Niewątpliwą atrakcją były pokazy samoobrony wraz z instruktażem.

 

Respekt natomiast wzbudzały prezentacje sytuacji zastosowania środków przymusu bezpośredniego i pośredniego. Wszystkie te działania mają na celu ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych. W formie pokazowej zostały przedstawione sytuacje konwojowania dokumentów, przedmiotów wartościowych lub pieniężnych dla potrzeb gminy. Strażnicy Miejscy zrelacjonowali metody i formy współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych. Poruszony zostały także temat nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za popełnione wykroczenia do których zaliczyć należy m.in. nieprawidłowe parkowanie samochodu, nadmierna prędkość, spalanie śmieci, nieutrzymywanie czystości na posesji.

 

„Bezpieczne Piątki” jako program profilaktyczny realizowane są przez koło zajęć pozalekcyjnych Szkolną Formację Obrony Cywilnej Publicznego Gimnazjum nr 3 w Wałbrzychu pod opieką p. Szczepana Dębowskiego. Celem głównym zajęć jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności ratownicze z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Uświadomienie uczniom znaczenia ochrony ludności, środowiska i mienia oraz wykształcenie właściwych zachowań w sytuacji zagrożeń. Zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia wynikające z uwarunkowań geofizycznych, poprzemysłowych i urbanistycznych miasta Wałbrzycha.

 

Dlatego też program realizowany jest typowo poprzez cykl prelekcji przeprowadzanych na terenie szkoły przez określone instytucje do których należą: Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Straż Miejska, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Straż Graniczna, Policja, Służba Celna, Inspekcja Transportu Drogowego, Pogotowia: Energetyczne, Gazowe, Wodno-Kanalizacyjne, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Biuro Zarządzania Kryzysowego UM.

Poprzez uczestnictwo w programie profilaktycznym uczniowie wyposażani są w podstawowe predyspozycje, takie jak: ocenianie wydarzeń zagrażających życiu i ujmowanie ich w związki przyczynowo-skutkowe, opisywanie i ocenianie sytuacji wymagających od ludzi wspólnego działania oraz podporządkowania się pewnym rygorom (zarządzeniom), przyjmowanie odpowiedzialności za zdrowie (życie) własne i innych, udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym.