www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Jedlina jednomandatowa

7.11.2012 r.

23-go października 2012 r. Rada Miasta Jedlina-Zdrój podjęła uchwałę w sprawie podziału Gminy Jedlina-Zdrój na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Przedmiotowego podziału gminy na okręgi wyborcze dokonano na wniosek Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój w uzgodnieniu z Komisarzem Wyborczym w Wałbrzychu.

 

Obowiązek dokonania zmian w podziale gminy na okręgi wyborcze i dostosowanie do ich granic stałych obwodów głosownia nakłada na radę gminy ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy. Według dotychczasowych przepisów w każdym okręgu wyborczym w gminach do 20 000 mieszkańców wybierano od 1 do 5 radnych. Zgodnie z zapisami Kodeksu wyborczego z dnia 5 stycznia 2011 r., regulującego obecnie zasady przeprowadzania wyborów, zostały utworzone jednomandatowe okręgi wyborcze. Oznacza to, iż w naszej gminie w każdym okręgu wyborczym będziemy wybierać tylko jednego radnego.

 

 

Podział Miasta Jedlina-Zdrój na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych został opracowany zgodnie z zasadą równości wyborów, którą realizuje się przez ustalenie jednolitej normy przedstawicielstwa. Normę oblicza się przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych. Według stanu na 30.09.2012 r. liczba mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy Jedlina-Zdrój wynosiła 4894, natomiast liczba radnych w gminach do 20 000 mieszkańców wynosi 15. W związku z czym norma przedstawicielstwa dla Miasta Jedlina-Zdrój wynosi 326,3. Biorąc pod uwagę powyższe zasady w każdym okręgu wyborczym liczba mieszkańców musi zawierać się w przedziale od 164 do 489. Nowy podział uwzględnia układ przestrzenny miasta.

 

 

Nowy podział gminy Jedlina-Zdrój na okręgi wyborcze będzie miał zastosowanie do wyborów do Sejmu RP, Senatu RP, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego oraz referendów zarządzonych po dniu jego uchwalenia, a także do wyborów organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji 2010-2014.

 

Źródło: jedlinazdroj.com.pl