www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Wojewoda dolnośląski zaniepokojony Mo-Brukiem

25.04.2016 r.

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak spotkał się z kierownictwem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w związku z kolejnym pożarem na terenie składowiska odpadów Mo-Bruk w Wałbrzychu. WIOŚ prowadzi w Wałbrzychu ciągły pomiar zanieczyszczeń powietrza. Stacja zlokalizowana w centrum miasta (w odległości ok. 1 km od składowiska) nie zarejestrowała żadnych zmian poziomów stężeń mierzonych zanieczyszczeń. Natomiast z inicjatywy Wojewody Dolnośląskiego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadzi na terenie składowiska odpadów kolejną kontrolę – zweryfikowany zostanie sposób prowadzenia składowiska. Inspektorzy rozpoczną pracę 4 maja. Wojewoda i podległe mu służby oczekują, że wnioski z kontroli będą miały wpływ na postępowania prowadzone przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu w sprawie składowiska.

Jednocześnie Wojewoda zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o sprawdzenie czy jest możliwe uchylenie pozwolenia na użytkowanie składowiska. Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podkreśla, że w tej chwili nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców Wałbrzycha. Nadzór i kontrola sprawowane są na bieżąco.