www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Pytanie 499: Emerytura

23.10.2012 r.
Mam 28 lat i jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas określony, do końca roku. W grudniu 2009 r. miałam wypadek w drodze do pracy, w związku z czym byłam na zwolnieniu lekarskim przez pół roku, podczas którego otrzymywałam zasiłek chorobowy. W lipcu 2010 r., po półrocznym zwolnieniu, wróciłam do pracy. W związku z uszczerbkiem na zdrowiu posiadam orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności i ciągle pozostaję pod kontrolą specjalistów. Moje pytanie dotyczy renty z tytułu niezdolności do pracy.

Czy w mojej sytuacji mam szansę się starać o w/w rentę? W którym momencie powinnam złożyć dokumenty – teraz, gdy pozostaję jeszcze w stosunku pracy, czy po nowym roku, kiedy już będę bez pracy? Jeśli chodzi o lata pracy, to na dzień dzisiejszy mam przepracowane 4 lat, a w tym pół roku zwolnienia lekarskiego, które obowiązywało mnie już po skończonej umowie o pracę, gdyż na początku grudnia 2009 r. wydarzył się wypadek i poszłam na zwolnienie, a umowę miałam na czas określony do 31 gr. 2009 r.  Po półrocznym zwolnieniu od dnia 01.07. 2010 r. wróciłam do pracy na nowej umowie zawartej  na czas określony  do końca b.r.
Odpowiedź: Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki:
– jest niezdolny do pracy,
– ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy,
– niezdolność do pracy powstała w  określonych w ustawie okresach składkowych i nieskładkowych albo nie później niż 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Pani legitymując się co najmniej 4-letnim okresem składkowym i nieskładkowym spełnia warunek „stażowy” do nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Podstawą do przyznania  świadczenia jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS stwierdzające stopień niezdolności do pracy. Z wnioskiem o rozpatrzenie uprawnień może Pani wystąpić pozostając jeszcze w stosunku pracy.
avatardodał: