www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

LVIII– sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha

11.02.2014 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha, Maria Romańska informuje, że 20 lutego 2014 roku o godz. 900 w sali witrażowej ratusza, odbędzie się LVIII– sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha

 

 

PORZĄDEK OBRAD

 

 

Otwarcie obrad.

 

Przyjęcie protokołu z LVI i LVII sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

 

Wnioski do porządku obrad.

 

Informacja Prezydenta Miasta o podjętych i prowadzonych działaniach pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Wałbrzycha.

 

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zaliczenia ulicy Villardczyków w Wałbrzychu do kategorii dróg gminnych.

 

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zaciągnięcia w latach 2013-2024 długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia filii bibliotecznych Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu oraz w sprawie ogłoszenia zamiaru dokonania zmian w statucie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu.

 

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu „Zielony Wałbrzych 2020”

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych.

 

Informacja dotycząca działalności i realizacji programów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2013 rok:

 

I – Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu:

 

Świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

 

Dodatków mieszkaniowych.

 

Pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym.

 

Świadczeń zdrowotnych.

 

Działań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach PFRON.

 

II – Sprawozdania za rok 2013 z realizacji programów:

 

„Programu wspierania rodziny i rozwoju systemu pieczy zastępczej”,.

 

„Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Wałbrzycha”.

 

„Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla miasta Wałbrzycha na lata 2011-2015”.

 

„Programu przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Wałbrzycha na lata 2009-2013”.

 

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla miasta Wałbrzycha na lata 2014-2015.

 

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego na rok 2014 uprawniającego do świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

 

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr XL/227/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.

 

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

 

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, placówkach oświatowych oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, placówek oświatowych niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, a także zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.

 

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej

Nr 2 w Wałbrzychu przy ul. M. Wańkowicza 13.

 

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Ludowej w Wałbrzychu.

 

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Świdnickiej – 11-go Listopada w Wałbrzychu.

 

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulicy Wysockiego w Wałbrzychu.

 

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Warszawskiej-Grzybowej w Wałbrzychu.

 

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulicy Małopolskiej i Górniczej w Wałbrzychu.

 

Obwieszczenie Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Sosnowej-Warszawskiej-Grzybowej w Wałbrzychu.

 

Obwieszczenie Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Warszawskiej – Grzybowej w Wałbrzychu.

 

Zgłaszanie interpelacji i zapytań Radnych.

 

Odpowiedzi na zapytania.

 

Wnioski oraz oświadczenia Radnych.

 

Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.

 

Zamknięcie obrad.