www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Pytanie 464: Renta z tytułu niezdolności do pracy dla prowadzącego działalność gospodarczą

21.10.2013 r.

Prowadziłam działalność gospodarczą od 09.05.2011 do 31.05.2013 – tj. 2 lata. W tym czasie opłacałam preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne. Obecnie działalność zawiesiłam. Od 13.08.2013 r. podjęłam pracę na umowę o pracę, obecnie choruję.

Czy w obecnej sytuacji mam szansę ubiegania się o rentę ze względu na stan zdrowia?

Mam ponad 30 lat pracy ogółem.

Odpowiedź:

Aby uzyskała Pani prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, powinna Pani spełnić łącznie trzy warunki:

1. Lekarz orzecznik ZUS orzeknie o Pani niezdolności do pracy.

2. W ostatnim dziesięcioleciu poprzedzającym datę zgłoszenia wniosku o rentę winna Pani udowodnić co najmniej 5 lat okresów składkowych i nieskładkowych, przy czym okresy nieskładkowe, np. okres zasiłkowy nie mogą przekraczać 1/3 udowodnionych okresów składkowych.

3. Orzeczona niezdolność do pracy powinna powstać w ciągu 18 miesięcy od ostatniego roku okresu składkowego lub nieskładkowego.

Warunku podanego w punkcie 2. nie wymaga się od ubezpieczonego całkowicie niezdolnego do pracy przy posiadanym co najmniej 25-letnim okresie składkowym – w przypadku kobiet. Warunku podanego w punkcie 3. nie wymaga się od ubezpieczonego całkowicie niezdolnego do pracy, który ma co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy – w przypadku kobiet.

Oddział ZUS – w oparciu o złożony wniosek o rentę wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi przebyte okresy składkowe i nieskładkowe oraz aktualnym zaświadczeniem o stanie zdrowia (wypełnia lekarz leczący, druk ZUS N-9) zajmie stanowisko co do Pani uprawnień rentowych w formie decyzji.

avatardodał: