www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

LIII Sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha

17.10.2013 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha, Maria Anna Romańska informuje, że 24-go października 2013 roku o godz. 9: 00 w sali witrażowej ratusza, odbędzie się LIII – sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Informacja Prezydenta Miasta o podjętych i prowadzonych działaniach pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Wałbrzycha.

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2013 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.

6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2013 – 2031 za I półrocze 2013 roku.

7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/358/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2031.\

 

 

 

8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 roku. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok.

9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.

10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, określenia wysokości opłaty dodatkowej i ustalenia zasad pobierania tych opłat.

11. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wałbrzych, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

12. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach samorządowych.

13. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

14. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Wałbrzych – „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu„.

15. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany nazwy Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych „Zamek Książ” oraz nadania Statutu.

16. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha”.

17. Raport z wykonania „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Wałbrzycha na lata 2010 -2014 z perspektywą do roku 2018”.

18. „Program Zielony Wałbrzych 2020” :

Przedstawienie programu przez Prezydenta Miasta.

Opinia Rady Miejskiej w sprawie programu.

19. Zgłaszanie interpelacji i zapytań Radnych.

20. Odpowiedzi na zapytania.

21. Wnioski oraz oświadczenia Radnych.

22. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.

23. Zamknięcie obrad.