www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

‚Wyprawka szkolna’ w Dzierżoniowie

25.09.2013 r.

355 uczniów dzierżoniowskich szkół, w tym 130 uczniów niepełnosprawnych, otrzyma dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Kwoty dofinansowania są różne, od 225 zł dla uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej do 770 zł w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnych. Refundacja kosztów nastąpi po wydaniu decyzji przez dyrektorów szkół. Pomoc, uzyskają także uczniowie pochodzący m.in. z rodzin niepełnych, wielodzietnych, lub dotkniętych problemami uzależnień, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, zdarzenia losowego czy sytuacji kryzysowej.