www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

LII Sesja Rady Miejskiej

22.09.2013 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha – Maria Anna Romańska informuje, iż 26 września 2013 roku o godz. 9:00 w sali witrażowej ratusza, odbędzie się LII – sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/.

 

 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad.

2. Uczczenie V rocznicy podpisania więzów partnerskich z Borysławiem na Ukrainie.

3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

4. Wnioski do porządku obrad.

5. Informacja Prezydenta Miasta o podjętych i prowadzonych działaniach pomiędzy sesjami Rady

Miejskiej Wałbrzycha.

 

 

 

6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/358/2012 Rady Miejskiej

Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2031.

7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/359/2012 Rady Miejskiej

Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 roku. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok.

8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/502/10 Rady Miejskiej

Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek

budżetowych Miasta Wałbrzycha prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/404/13 Rady Miejskiej

Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek

ogólnodostępnych na terenie Miasta Wałbrzycha (Dz.Urz.Woj. Doln.2013.1744), zmienioną

Uchwałą Nr XLIX/479/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2013 roku (Dz.Urz. Woj.

Doln.2013.4374), zmienioną Uchwałą Nr L/496/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 11 lipca

2013 roku (Dz.Urz.Woj.Doln.2013.4375).

10. Zgłaszanie interpelacji i zapytań Radnych.

11. Odpowiedzi na zapytania.

12. Wnioski oraz oświadczenia Radnych.

13. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.

14. Zamknięcie obrad.