www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

LI Sesja Rady Wałbrzycha

21.08.2013 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha –  Maria Anna Romańska informuje, że 22 sierpnia 2013 roku o godz. 9:00 w sali witrażowej ratusza, odbędzie się LI – sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/.

 

 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Informacja Prezydenta Miasta o podjętych i prowadzonych działaniach pomiędzy sesjami Rady

Miejskiej Wałbrzycha.

5. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/358/2012 Rady Miejskiej

Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2031.

 

 

 

6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/359/2012 Rady Miejskiej

Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 roku. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok.

7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków

Europejskiego Banku Inwestycyjnego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z

mieszkańcami miasta Wałbrzycha.

9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wałbrzych, udostępnionych dla operatorów i

przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół

ponadgimnazjalnych i specjalnych w Gminie Wałbrzych od 1 września 2013 r.

11. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i

oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem

prowadzącym jest Gmina Wałbrzych.

12. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu

Dolnośląskiemu na realizację wydarzeń artystycznych pn.: „Wałbrzych: Żadnych Herosów” oraz

„XI Wałbrzyskie Fanaberie Teatralne”, których realizatorem będzie Teatr Dramatyczny im.

J. Szaniawskiego w Wałbrzychu.

13. Zgłaszanie interpelacji i zapytań Radnych.

14. Odpowiedzi na zapytania.

15. Wnioski oraz oświadczenia Radnych.

16. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.

17. Zamknięcie obrad.